top of page

Piggy Bank Family Tree

The Qian Family 

Qian bei

The Wu Family 

The Hua Family 

Wu xiao hu

Qian duo hao

Wu xing zai

Wu xing nu

Hua wu que

Qian duo shao

Qian hua li

Hua wu

lu

Hua wu

you

Hua wu

hen

Hua wu

lei

Hua wu

chou

?

?

Father & son

Brother & sister
Brother & sister

Parents & children

Parents & children

Parents & children

Twins

Tie zhao di

Qian xiao

mei

Qian xiao

ying

Qian xiao

ou

Qian xiao

zhong

Qian hao

zhuan

Qian hao xin

Qian xiao

zhuan

Qian ke hua

Qian xiao

hua

Li xiong mao

Qian yi hua

?

Parents & daughter

Triplets

?

Li you hua

The Xiao Family 

?

Brothers

Xiao san

Xiao sa

Xin xin

Parents & daughter

Xiao xin

bottom of page